+421 (0)911 308 828         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spoločnosťou H&B SR s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť H&B SR s.r.o., IČO: 46 300 864 so sídlom Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 75164/B ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom poskytuje svojim klientom zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace so skrášľovaním tela, diabetológiou a poruchami látkovej premeny a výživy, regeneráciou a rekondíciou, nachádzajúci sa na adrese Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava.

1.2 Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované Poskytovateľom sú spoplatňované v zmysle platného cenníka uverejneného Poskytovateľom, pričom tieto služby sú primárne uhrádzané priamo Klientom. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom môžu byť hradené zdravotnou poisťovňou Klienta v závislosti na zdravotnej poisťovni Klienta, zdravotnom výkone, ktorá bude Klientovi poskytnutá.

1.3 Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nadštandardným spôsobom (vrátane systému komplexného manažmentu klienta, služby súvisiace so skrášľovaním tela, služby diabetológie, regenerácie a rekondície) a za odplatu.

1.4 Zdravotná starostlivosť, ako aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú Poskytovateľom vykonávané výhradne na základe informácií a zdravotnej dokumentácie, ktorá mu bude pre tento účel poskytnutá samotným Klientom.

1.5 Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre klientov Poskytovateľa vydáva Poskytovateľ tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

1.6 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného Dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Klientom.

2. Základné pojmy a definície

2.1 Na účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti súvisiacej so skrášľovaním tela, diabetológie, regenerácie a rekondície, majú pojmy v nich obsiahnuté nasledovný význam:

„Poskytovateľ“ - Spoločnosť H&B SR s.r.o., IČO: 46 300 864 so sídlom Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 75164/B.

„Klient“ je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne iné služby.

„Zmluvný partner“ je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prospech fyzických osôb určených Zmluvným partnerom. Ak je vo VOP uvedený pojem Klient, vzťahuje sa tento pojem primerane aj na Zmluvného partnera a fyzické osoby určené Zmluvným partnerom.

„Zdravotná starostlivosť“ je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života Klienta, zvýšenia kvality jeho života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, edukáciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu.

„Zdravotný výkon“ je cielená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa.

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník“ je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom fyzioterapeut, ide o ošetrujúceho fyzioterapeuta.

„Prevádzkovanie služieb súvisiacich s regeneráciou a rekondíciou“ je pevnou súčasťou Zdravotnej starostlivosti poskytovanej Poskytovateľom Klientovi.

„Zdravotná dokumentácia“ je súbor údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, ktoré zabezpečuje a predkladá Poskytovateľovi výlučne Klient.

„Diagnostika“ je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu fyzickej osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby alebo zdravotného problému.

„Liečba“ je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu fyzickej osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu (stabilizovanie zdravotného stavu) alebo zmierniť prejavy a dôsledky ochorenia fyzickej osoby.

„Liečebný režim“ je rad cvikov, fyzioterapeutických, nutričných a výživových pravidiel na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

„Ošetrovateľská starostlivosť“ je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo ošetrujúci zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe. „Prevádzka“ – zdravotnícke zariadenie Poskytovateľa nachádzajúca sa na adrese Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava.

„Balíček služieb“ je Poskytovateľom určený súbor zdravotných výkonov vykonávaných za individuálnych podmienok alebo zvýhodnenú cenu.

„Dohoda“ je dohoda o poskytnutí zdravotnej starostlivosti uzatvorená písomne, či konkludentne medzi Poskytovateľom a Klientom.

„Odmena” je nárok poskytovateľa, ktorý je povinný uhradiť Klient Poskytovateľovi v súlade s týmito obchodnými podmienkami a cenníkom.

„Rekondícia a regenerácia Pacienta“ sú základným cieľom Poskytovateľa a základným rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

„Lojálnosť a dobrovoľnosť“ sú základnými črtami Zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý si dobrovoľne na základe vlastného posúdenia pri rešpektovaní odporúčaní Poskytovateľa, prijal spôsob svojej regenerácie, rekondície.

„Internetová stránka Poskytovateľa“ – www.healthandbeauty.sk

„VOP“ je skratka pre Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

3. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

3.1 Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľ na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Dohoda“). Dohoda sa uzatvára v písomnej forme na dobu neurčitú, alebo na presne špecifikovaný zdravotný výkon.

3.2 Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Poskytovateľom v rozsahu uvedenom v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3.3 V prípade potreby, najmä akútneho riešenia zdravotného stavu Klienta, môže byť Dohoda uzavretá aj vo forme konkludentného konania Klienta (ústne alebo inou formou).

Konkludentným konaním, na základe ktorého vzniká Dohoda je najmä (nie však iba)

● osobné objednanie Klienta v Klientskom centre Poskytovateľa.

● telefonické, emailové a pod. objednanie Klienta na príslušnom kontakte. V prípade, ak k uzatvoreniu Dohody dôjde na základe konkludentného konania, má sa za to, že Dohoda je uzatvorená na dobu určitú a to do doby poskytnutia špecifikovaného zdravotného výkonu.

3.4 Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že

● berie na vedomie, že zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom ja spoplatnená a jej výkon je ním hradený spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom (nemusí byť hradený zdravotnou poisťovňou Klienta).

● bol informovaný o aktuálnom cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na opätovné nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa,

● zdravotná starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú poskytované v rozsahu uvedenom v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

● oboznámil sa s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom,

● bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť,

● s navrhovaným liečebným postupom súhlasí – nesúhlasí. (nehodiace prečiarknuť) a v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, bolesti a pod.) pociťovaných po zdravotnom výkone, bude o tejto skutočnosti informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

3.5 Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje počas ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.

3.6 Klient sa môže objednať k Poskytovateľovi osobne v zariadení, prostredníctvom telefonického spojenia na telefónnom čísle +421 911 308 828 alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára on-line na internetovej stránke Poskytovateľa www.healthandbeauty.sk.

3.7 Uzavretím Dohody vznikne medzi Poskytovateľom a Klientom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, na základe ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť z dôvodov stanovených zákonom alebo v prípadoch, v ktorých Klient neuhradí takéto služby v plnej výške v súlade s týmito VOP.

3.8 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, ak by uzatvorením tejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

3.9 Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe Dohody buď ako jednotlivé zdravotné výkony alebo v rámci komplexných Balíčkov služieb zdravotnej starostlivosti. Klient má právo zvoliť si Balíček služieb vždy len v rozsahu aktuálnej ponuky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku Balíčkov služieb.

3.10 Pokiaľ Klient počas platnosti Balíčku služieb nevyužije náplň balíčka a/alebo služby, ktoré si k Balíčku služieb zvolil, nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi.

3.11 Klient berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ nastanú okolnosti nezávislé na vôli Poskytovateľa, môžu byť tieto skutočnosti dôvodom na dočasné obmedzenie čerpania náplne Balíčkov služieb zo strany Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ o takom obmedzení včas informuje Klienta pri využití kontaktných informácií, ktoré mu Klient poskytol.

3.12 Klient berie na vedomie a akceptuje, že čerpanie náplne Balíčkov služieb môže byť obmedzené alebo znemožnené aj v prípade personálnych zmien u Poskytovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné zo strany Poskytovateľa zabezpečiť čerpanie náplne Balíčka služieb. V takom prípade je Poskytovateľ povinný poskytnúť Klientovi náhradu v podobe umožnenia využitia alternatívnej náplne Balíčka služieb alebo alternatívnych služieb podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa. V takomto prípade nejde o porušenie dohody a Klientovi nevznikajú ďalšie práva voči Poskytovateľovi.

4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

4.1 Poskytovateľ Zdravotnú starostlivosť poskytuje prostredníctvom ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

4.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis, t.j. postup zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie ochorenia so zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

4.3 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 576/2004“). Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

4.4 Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 3 vyššie má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

4.5 Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Klient právo na

● ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

● informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

● informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,

● odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,

● rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,

● zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

● zmiernenie utrpenia,

● humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

4.6 Pred prvou návštevou u Poskytovateľa je Klient povinný uzavrieť s Poskytovateľom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť s Klientom uzatvorená aj konkludentne v zmysle týchto VOP.

4.7 Klient je povinný dodržať povinnosti vyplývajúce pre neho z osobitných právnych predpisov, napr. v prípade špecializovanej zdravotnej starostlivosti predložiť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi Poskytovateľa písomné odporúčanie všeobecného lekára Klienta, ak je to potrebné a pod..

4.8 V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal. V prípade, že Klientovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia alebo výkonu, na ktorý sa objednal, vážna prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 24 hodín vopred oznámiť a preobjednať sa na iný termín vyšetrenia alebo výkonu. V prípade včasného neoznámenia prekážky na strane Klienta, ktorá mu bráni v absolvovaní vyšetrenia alebo výkonu, prepadá Klientovi termín vyšetrenia alebo výkonu, pričom Klient je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok za neuskutočnený výkon v zmysle platného cenníka. Klient je povinný tento storno poplatok zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu, ktorý Klientovi Poskytovateľ na ten účel oznámi. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením storno poplatku podľa tohto bodu, Poskytovateľ ho písomnou upomienkou vyzve na splnenie záväzku zaplatiť tento storno poplatok. Náklady spojené s upomínaním Klienta je Klient povinný nahradiť Poskytovateľovi paušálnou náhradou, ktorej výška je 5 eur za každú Poskytovateľom odoslanú upomienku.

5. Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

5.1 Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Zdravotná dokumentácia obsahuje

● osobné údaje Klienta, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,

● údaje o poučení a informovanom súhlase,

● údaje o chorobe osoby Klienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Klienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

● údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

● údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

● údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

● epidemiologicky závažné skutočnosti,

● identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

● identifikačné údaje Poskytovateľa.

5.3 Zdravotná dokumentácia sa vedie v zmysle zákona o poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

5.4 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.

5.5 Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému Poskytovateľovi, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5.6 Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem Identifikačných údajov klienta, príslušnej zdravotnej poisťovne a Poskytovateľa aj

● chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

● prehľad o doterajšej liečbe,

● údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

● dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

5.7 Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu uvedenom v ust. § 25 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

6. Odmena

6.1 Klient je povinný zaplatiť odmenu Poskytovateľovi za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výška odmeny sa určuje v zmysle cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia alebo výkonu. V prípade, ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia, výkonu alebo služieb, bude Klientovi účtovaná odmena platná v čase vykonania objednávky predmetného vyšetrenia alebo výkonu. Odmena za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sa v prípade jednotlivých Balíčkov služieb môže odlišovať.

6.2 Poskytovateľ zverejňuje cenník svojich služieb na svojom webovom sídle www.healthandbeauty.sk a v priestoroch recepcie alebo vstupu do prevádzky Poskytovateľa.

6.3 Odmena je splatná: - v hotovosti v deň vykonania vyšetrenia alebo výkonu, alebo - prevodom v prospech účtu Poskytovateľa uvedeného v záhlaví Dohody, v lehote do 7 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu podľa osobitného predpisu (v prípade právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov).

6.4 V odplate podľa ustanovení tohto článku sú zahrnuté všetky administratívno-technické náklady Poskytovateľa na splnenie jeho záväzkov z Dohody.

6.5 Poskytovateľ je oprávnený počas trvania Dohody zmeniť cenník výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

7. Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

7.1 Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

7.2 Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva objektívna nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

7.3 Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, žiadateľ má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“).

7.4 Dozor nad dodržiavaním zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva orgán príslušný na vydanie povolenia (Bratislavský samosprávny kraj) a v prípade plnenia povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich z § 79 zákona č. 576/2004 Z.z. a dodržiavania podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

7.5 Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Klient, Poskytovateľ), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.

7.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúce zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade ak Poskytovateľ Klienta na možné riziká upozornil.

7.7 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi, tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či v prípade ak Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis.

7.8 Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že Poskytovateľ poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne jeho regeneráciu a rekondíciu.

8. Ochrana osobných údajov

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Dohody.

9.2 Písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené.

9.3 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

9.4 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

9.5 Zmena VOP je účinná dňom uvedeným v zmenených VOP, nie však skôr ako uplynutím 30 dní odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa.

9.6 Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z neho vyplývajú.

9.7 Ak Klient nezaplatí odplatu v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, má Poskytovateľ právo uplatňovať voči Klientovi zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením odplaty, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť svoju pohľadávku súdnou cestou. Pri omeškaní presahujúcom 30 dní je Poskytovateľ oprávnený od Dohody odstúpiť písomným oznámením o odstúpení doručeným Klientovi. Odstúpenie od Dohody sa nedotýka nároku Poskytovateľa na zaplatenie úroku z omeškania ani nároku na zaplatenie iných platieb, na ktoré Poskytovateľovi vznikol nárok pred odstúpením.

9.8 Klient je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z. od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu. Odstúpenie Klienta od Dohody sa nedotýka nároku Poskytovateľa na zaplatenie úroku z omeškania ani nároku na zaplatenie iných platieb, na ktoré Poskytovateľovi vznikol nárok pred odstúpením.

9.9. Formulár na odstúpenie od dohody

9.10 Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a otázky, ktoré nie sú výslovne Dohodou riešené sa riadia predovšetkým ustanoveniami zák. č. 578/2004 Z. z., zák. č. 576/2004 Z. z., zák. č. 577/2004 Z. z. a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.11 Všetky skutočnosti týkajúce sa právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a/alebo týmito VOP je povinný Klient oznamovať na adresu sídla Poskytovateľa zapísaného v obchodnom registri a Poskytovateľ na adresu trvalého pobytu Klienta.

Zásielka sa považuje za doručenú

● dňom jej prevzatia adresátom,

● dňom odmietnutia prevzatia adresátom,

● dňom, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresát je neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pre ktorý nebolo možné zásielku doručiť, za predpokladu, že zásielka bola odoslaná na adresu sídla Poskytovateľa zapísanú v čase odoslania zásielky v obchodnom registri, resp. na adresu trvalého pobytu Klienta, prípadne inú adresu písomne oznámenú Klientom Poskytovateľovi.

9.12 Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.

9.13 Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum. Tieto VOP sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste prevádzky H&B SR s.r.o.

logo

Zdravie a krása na dosah v Health&Beauty

    Klinika estetickej medicíny Health&Beauty sa stará o krásu a zdravie svojich klientov a klientiek. Sme moderná klinika na svetovej úrovni s dlhoročnými odbornými skúsenosťami v oblasti chudnutia, modelácie postavy, spevnenia pokožky i tela, liečby celulitídy, formovania kontúr či celkovej regenerácie. Prinášame vám len to najlepšie z oblasti estetickej a korektívnej dermatológie, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, redukcie váhy a liečby obezity a metabolického syndrómu. Snažíme sa neustále napredovať, sledujeme najnovšie lekárske a estetické postupy. Našou hlavnou prioritou sú komplexné služby a individuálny prístup v modernom, pokojnom a priateľskom prostredí.  

Adresa

Klinika Health&Beauty

PERLA RUŽINOVA

Kaštieľska 4

821 05 Bratislava

Telefón

+421 (0)911 308 828

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ikona-1 Objednajte sa

 

Facebook