+421 (0)911 308 828         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú, aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité. 

1. Dôvera je pre nás základ 

1.1 Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov, a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade vášho záujmu o newsletter alebo konzultácie prostredníctvom telefónu, sme nútení požadovať od vás informácie obsahujúce aj vaše osobné údaje. 

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať vaše rozhodnutie. 

2. Cookies 

2.1 Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, mali by ste zvážiť, že je možné, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, budú horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec. 

3. Zásady ochrany osobných údajov – úvodné ustanovenia

3.1 Prevádzkovateľom je H&B SR s.r.o., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 46300864, spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, vložka č: 75164/B.

3.2 Osobnými údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov. 

3.3 Prevádzkovateľ webovej stránky www.healthandbeauty.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov. 

3.4 Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: 

a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte „Zákon“),

b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“), 

c) Ostatné dotknuté všeobecné právne predpisy. 

3.5 Účastník je fyzickou osobou, ktorá si zobrazí v internetových prehliadačoch stránku www.healthandbeauty.sk a ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe, a dobrovoľne vyplní formuláre žiadajúce aj informácie o osobných údajoch – či už ide v prípade o vyplnenie objednávkového formulára, prihlásenia sa do newslettera alebo zapojenia sa do súťaží. 

3.6 Poverenec pre ochranu osobných údajov:  Podľa Nariadenia je Správca povinný v súlade s čl. 37 Nariadenia vymenovať tzv. Poverenca pre ochranu osobných údajov. Poverencom pre ochranu osobných údajov vymenovaný správcom tak je: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , +421 911 308 828.

4. Účely a doby spracovania Osobných údajov 

4.1 Účastník vyplnením alebo odoslaním na mailové stránky H&B SR s.r.o. svojich osobných údajov vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho Osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

4.2 Účastník udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Účastníka, pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak. 

4.3 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Účastníka. Súhlas so spracovaním Osobných údajov môže Účastník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Účastníka Prevádzkovateľovi. 

4.4 Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely: 

a) plnenie zmluvy, prípadne iného súvisiaceho záväzku, a poskytovanie služieb, 

b) plnenie právnych záväzkov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä účtovné, daňové, archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.), pričom platí, že: i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: ii. účtovné doklady na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa; 

d) marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa: plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, individuálna ponuka, zasielanie dotazníkov, cookies. 

5. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní 

5.1 Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. 

5.2 Po uplynutí lehôt uvedených v článku 2. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje. 

5.3 Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť. 

5.4 Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu. 

5.5 Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, hodnotenie spokojnosti zákazníka (jedná sa o spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka. 

5.6 Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe. 

6. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním:

6.1 Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov: 

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom; 

b) na opravu poskytnutých Osobných údajov; 

c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov; 

d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov; 

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov; 

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu; 

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov; 

h) právo na odvolanie súhlasu. 

6.2 Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti. 

7. Vyhlásenia prevádzkovateľa

7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje: 

a) že osobné údaje bude získavať výlučne na účel definovaný v týchto zásadách, 

b) že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely, 

c) bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať, 

d) že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej ním samým. 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. 

8.2 Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 

8.3 Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01. 2021.

 

logo

Zdravie a krása na dosah v Health&Beauty

    Klinika estetickej medicíny Health&Beauty sa stará o krásu a zdravie svojich klientov a klientiek. Sme moderná klinika na svetovej úrovni s dlhoročnými odbornými skúsenosťami v oblasti chudnutia, modelácie postavy, spevnenia pokožky i tela, liečby celulitídy, formovania kontúr či celkovej regenerácie. Prinášame vám len to najlepšie z oblasti estetickej a korektívnej dermatológie, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, redukcie váhy a liečby obezity a metabolického syndrómu. Snažíme sa neustále napredovať, sledujeme najnovšie lekárske a estetické postupy. Našou hlavnou prioritou sú komplexné služby a individuálny prístup v modernom, pokojnom a priateľskom prostredí.  

Adresa

Klinika Health&Beauty

PERLA RUŽINOVA

Kaštieľska 4

821 05 Bratislava

Telefón

+421 (0)911 308 828

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ikona-1 Objednajte sa

 

Facebook